Wybory w LUKS Dalia Popielów  – 12 GRUDNIA 2017

Zbigniew Buła ponownie został Prezesem LUKS Dalia Popielów. Wybrano nowy zarząd i przyjęto odpowiednie uchwały.

 W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym  Ludowego Klubu Sportowego  „DALIA”  wzięło udział 16 osób. Jego członkami są przede wszystkim nauczyciele wychowania fizycznego, lokalni działacze sportowi oraz propagatorzy aktywnego życia dzieci i młodzieży.

Przewodniczący zebrania, Tadeusz Negrycz-Berezowski, zapoznał zebranych z porządkiem  zebrania i oddał głos Zbigniewowi Bule, który przedstawił szczegółowy sprawozdanie  Zarządu za miniony okres sprawozdawczy (26 listopada 2013–grudzień 2017). Wymienił m.in. osiągnięcia oraz wyróżnienia młodych sportowców. Przypomniał przebieg zorganizowanych imprez.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożyła  przewodnicząca – Pani Ewa Zając

Jednogłośnie  udzielono  absolutorium  ustępującemu Zarządowi  LUKS Dalia Popielów.

W jawnych wyborach wybrano Zarząd w składzie:

  • Zbigniew Buła – prezes,
  • Paweł Chamot – zastępca prezesa,
  • Anna Scisło – sekretarz,
  • Stanisława Szyndlarewicz – skarbnik,
  • Robert Strząbała – członek.

W Komisji Rewizyjnej znaleźli się:

  • Damian Bieniek – przewodniczący,
  • Żaneta Rychlik – sekretarz,
  • Stanisław Gębuś – członek.

Wybór zatwierdzono oklaskami. Po nim zgłoszono wolne wnioski i poddano je dyskusji oraz głosowaniu.

Powołany zarząd będzie sprawował czteroletnią kadencję. Poprzednie zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbyło się 26 listopada 2013 r.

Inspektor do spraw działalności gospodarczej i sportu  Anna Kaliszczak, oraz prezes Gminnego Związku Ludowe Kluby Sportowe, Andrzej Luszczyk, wręczyli prezesowi kwiaty z podziękowaniami za długoletnie przewodzenie klubowi i działalność w sferze aktywizacji młodych oraz złożyli gratulacje Panu Zbigniewowi Bule.